Obchodní podmínky

ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
(dále jen „OP“)

I. Subjekty smluvních vztahů

1.1 Firma Jan Horňák - VÁHY HORŇÁK. je OSVČ,  IČ: 72956577, sídlem: Družstevní 506, 533 41 Lázně Bohdaneč, (dále jen „VÁHY HORŇÁK“). VÁHY HORŇÁK je zaměřena na obchodování s vahami, výrobu vah a srvis vah a vážících zařízení. Dále se zabýváme kalibracemi vah (pracovních měřidel). Osobou oprávněnou k jednání v běžné obchodní činnosti je majitel firmy Jan Horňák.

 1.2 Zákazník-podnikatel je fyzická či právnická osoba s podnikatelským oprávněním na území ČR nebo v zahraničí, oprávněná k uzavírání smluvních vztahů v souladu s právem ČR a mezinárodním právem závazným pro ČR, která uzavře s firmou VÁHY HORŇÁK smluvní vztah (dále jen „zákazník-podnikatel“). Postavení zákazníka-podnikatele má i fyzická či právnická osoba podnikající bez příslušného oprávnění vystupující jako podnikatel a ostatní osoby nespadající pod zákazníka-spotřebitele v bodu 1.3 článku I. těchto OP.

1.3 Zákazník-spotřebitel je fyzická osoba nevystupující jako podnikatel ve smyslu bodu 1.2 článku I. těchto OP, která uzavře se společností s firmou VÁHY HORŇÁK smluvní vztah, a která má podle českého práva postavení spotřebitele (dále jen „zákazník-spotřebitel“).


II. Smluvní závazkové vztahy

2.1 Firma VÁHY HORŇÁK uzavírá smluvní závazkové vztahy se zákazníkem-podnikatelem nebo zákazníkem-spotřebitelem (dále také „smluvní strany“). Práva a povinnosti smluvních stran závazkových vztahů ze smlouvy kupní, o dílo, servisní, nájemní a dalších smluvních typů dílčích či rámcových (dále jen „obchodní smlouvy“), uzavřených mezi obchodní firmou VÁHY HORŇÁK a zákazníkem, které nejsou sjednány přímo v obchodních smlouvách, uzavřených mezi obchodní firmou VÁHY HORŇÁK a zákazníkem, se řídí těmito OP, pokud tak obchodní smlouva stanoví.


2.2 Smluvní závazkové vztahy obchodní firmy VÁHY HORŇÁK a jejich zákazníků se primárně řídí ujednáním v obchodní smlouvě upravující konkrétní smluvní vztah, není-li takového ujednání, řídí se ujednáním rámcové obchodní smlouvy, není-li ani takového ujednání, řídí se těmito OP, a není-li ani takového ujednání, řídí se příslušnými obecně platnými právními předpisy. Pokud je v dílčí obchodní smlouvě upravující konkrétní právní vztah, rámcové obchodní smlouvě nebo OP ujednání v rozporu s právním předpisem, aniž by šlo o právně přípustný smluvní odklon od právního předpisu, je neplatné jen toto ujednání a práva a povinnosti smluvních stran v neplatném ujednání určuje právní předpis, v ostatním je smluvní ujednání a obsahVOP pro strany smlouvy závazné.

2.3 Smluvní strany se zavazují poskytovat si k naplnění smluvního závazkového vztahu vzájemnou nezbytnou součinnost.


III. Uzavření a obsah smluvního závazkového vztahu

3.1 K uzavření smluvního závazkového vztahu mezi firmou VÁHY HORŇÁK a zákazníkem dochází uzavřením obchodní smlouvy v podobě rámcové obchodní smlouvy a dílčí obchodní smlouvy nebo jen samostatné obchodní smlouvy, a to zásadně písemnou formou v tištěném nebo elektronickém provedení podle níže uvedené specifikace. Dojde-li k uzavření dílčí obchodní smlouvy pouze ústní formou, řídí se smluvní vztah případně uzavřenou písemnou rámcovou obchodní smlouvou a OP, odkazuje-li na OP rámcová obchodní smlouva. Jiné ústně uzavřené obchodní smlouvy se řídí výlučně obecně platnými právními předpisy.

 

3.2 Písemná-tištěná obchodní smlouva je uzavřena po tištěné akceptaci tištěného návrhu obchodní smlouvy. Písemná-tištěná obchodní smlouva je platná, účinná a pro smluvní strany závazná, pokud splňuje obecné i zvláštní náležitosti stanovené právním předpisem pro smluvní závazkové vztahy. Navrhovatelem písemné-tištěné obchodní smlouvy je vždy společnost LESAK. Akceptantem je vždy zákazník. Akceptace s dodatkem či odchylkou je bez ohledu na podstatnost změny návrhu písemné-tištěné obchodní smlouvy odmítnutím návrhu, pokud s takovou akceptací nevysloví navrhovatel jednoznačný a nepochybný souhlas projevený libovolnou formou. Provedená změna návrhu písemné-tištěné obchodní smlouvy akceptantem není novým návrhem, ale je pouze podnětem navrhovateli k předložení nového návrhu písemné-tištěné obchodní smlouvy, který následně podléhá nové akceptaci.

 

3.2.1 Rámcová písemná-tištěná obchodní smlouva je obchodní smlouvou rámcově upravující smluvní vztahy smluvních stran dílčích písemných-tištěných i dílčích písemných-elektronických obchodních smluv, a to v písemné-tištěné formě.

 

3.2.2 Dílčí písemná-tištěná obchodní smlouva je obchodní smlouvou upravující konkrétní smluvní vztah smluvních stran v písemné-tištěné formě, která se ve smluvně neupravených částech smluvního vztahu primárně řídí rámcovou písemnou-tištěnou obchodní smlouvou.

 

3.2.3 Samostatná písemná-tištěná obchodní smlouva je obchodní smlouvou samostatně upravující konkrétní smluvní vztah smluvních stran v písemné-tištěné formě.

 

3.3 Písemná-elektronická obchodní smlouva je uzavřena po elektronické akceptaci elektronického návrhu samostatné obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy. Doručení elektronického návrhu a elektronické akceptace je provedeno prostřednictvím datové elektronické sítě Internet na smluvními stranami sjednané, popř. smluvními stranami běžně užívané emailové adresy nebo s použitím přístupových údajů zákazníka v eshopu společnosti LESAK. Písemná-elektronická obchodní smlouva je platná, účinná a pro smluvní strany závazná, pokud splňuje obecné i zvláštní náležitosti stanovené právním předpisem po smluvní závazkové vztahy s následujícími výjimkami. Písemná-elektronická obchodní smlouva nevyžaduje ke své platnosti zaručený elektronický podpis smluvních stran, ale postačí jen uvedení jména osoby jednající za navrhovatele či akceptanta pod textem návrhu či textem akceptace v obsahu emailu ze smluvně sjednaných, popř. smluvními stranami běžně užívaných emailových adres nebo po přihlášení zákazníka do eshopu pod jeho přihlašovacími údaji s následným zadáním objednávky. Písemná-elektronická obchodní smlouva ke své platnosti rovněž nevyžaduje projev vůle stran písemné-elektronické obchodní smlouvy na jednom dokumentu, ale postačí samostatný elektronický návrh navrhovatele výslovně akceptovaný samostatnou elektronickou akceptací akceptanta. Při elektronické akceptaci postačí pouhý odkaz na elektronický návrh navrhovatele, popř. stručná rekapitulace akceptovaného elektronického návrhu. Pouhé přijetí elektronického návrhu ke zpracování není elektronickou akceptací elektronického návrhu. Elektronická akceptace musí obsahovat výslovný souhlas s předloženým elektronickým návrhem. Navrhovatelem písemné-elektronické obchodní smlouvy je vždy firma VÁHY HORŇÁK. Akceptantem je vždy zákazník. Akceptace s dodatkem či odchylkou je bez ohledu na podstatnost změny návrhu písemné-elektronické obchodní smlouvy odmítnutím návrhu, pokud s takovou akceptací nevysloví navrhovatel jednoznačný a nepochybný souhlas projevený libovolnou formou. Provedená změna návrhu písemné-elektronické obchodní smlouvy akceptantem není novým návrhem, ale je pouze podnětem navrhovateli k předložení nového návrhu písemné-elektronické obchodní smlouvy, který následně podléhá nové akceptaci. Elektronická objednávka zákazníka vycházející z veřejně prezentované nabídky webu firmou VÁHY HORŇÁK www.profi-vahy.cz je akceptací návrhu písemné-elektronické obchodní smlouvy firmy VÁHY HORŇÁK, je-li z nabídky webu firmy VÁHY HORŇÁK možno usoudit dostatek informací k uzavření smluvního závazkového vztahu. Závaznost těchto OP pro smluvní strany je dána vždy, jeli tak uvedeno v elektronickém návrhu obchodní smlouvy, který byl zákazníkem akceptován.


3.3.2 Emailová obchodní smlouva je uzavřena po emailové akceptaci emailového návrhu samostatné obchodní smlouvy (nevázané na jinou smlouvu) nebo dílčí obchodní smlouvy (vázané na písemnou-tištěnou rámcovou obchodní smlouvu podle odst. 3.2.1 těchto OP), obojí ve formě emailové zprávy doručené prostřednictvím Internetu na smluvními stranami sjednané, popř. smluvními stranami běžně užívané emailové adresy.

 

3.3.3 Eshopová obchodní smlouva je uzavřena zadáním (potvrzením) objednávky zákazníka v eshopu, které je považováno za akceptaci eshopového návrhu firmy VÁHY HORŇÁK k uzavření eshopové obchodní smlouvy.
K uzavírání smluvních závazkových vztahů prostřednictvím eshopu obdrží zákazník od firmy VÁHY HORŇÁK přihlašovací údaje na základě zákazníkem provedené registrace. Akceptaci návrhu eshopové obchodní smlouvy provede zákazník označením požadovaného zboží v eshopem stanovených cenách, přijetím platných OP firmy VÁHY HORŇÁK, výběrem způsobu úhrady, výběrem způsobu doručení zboží a potvrzením objednávky, popř. dalším obdobným úkonem, který eshop v rámci návrhu eshopové obchodní smlouvy vyžaduje. Návrh firmy VÁHY HORŇÁK na uzavření eshopové obchodní smlouvy je nabídkou ve smyslu § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, s výhradou vyčerpání zásob a ztráty schopnosti podnikatele plnit. Firma VÁHY HORŇÁK je povinna zákazníkovi nemožnost plnění bezodkladně oznámit. Oznámením nemožnosti plnění eshopová obchodní smlouva zaniká. Ze zániku eshopové obchodní smlouvy pro nemožnost plnění nevzniká zákazníkovi jakýkoliv nárok na plnění od firmy VÁHY HORŇÁK, včetně nároku na případnou náhradu vzniklé škody. Zákazník, který má se firma VÁHY HORŇÁK uzavřenou rámcovou písemnou-tištěnou smlouvou ve smyslu odst. 3.3.2 těchto VOP, se v eshopu firma VÁHY HORŇÁK zaregistruje jako zákazník s uzavřenou „rámcovou smlouvou“, pokud to eshop umožňuje.

 

3.4 Změny ujednání obchodní smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.


IV. Předání a převzetí zboží a díla

4.1 Předání zboží či díla zákazníkovi provede firma VÁHY HORŇÁK podle smluvního ujednání v obchodní smlouvě. Není-li takového ujednání v případě zboží, firma VÁHY HORŇÁK předá zboží zákazníkovi v síd firmy VÁHY HORŇÁK. Není-li takového ujednání v případě díla, firma VÁHY HORŇÁK předá dílo zhotovované u zákazníka v místě zhotovení díla, v ostatních případech v sídle firmy VÁHY HORŇÁK.

 

4.2 Nebezpečí škody na zboží či díle přechází na zákazníka v souladu s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. V případě přepravy zboží či díla třetí osobou (přepravcem) sjednané firmy VÁHY HORŇÁK, přechází nebezpečí škody na zboží či díle okamžikem převzetí zákazníkem. Nárok na náhradu škody způsobené na zboží či díle při přepravě dopravcem je zákazník povinen uplatnit u firmy
VÁHY HORŇÁK bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od dodání zboží či díla. Poškozené zboží či dílo je zákazník oprávněn převzít jen s potvrzením dopravce o poškození zboží či díla v přepravním dokladu. Ve stejné lhůtě do 48 hodin je zákazník povinen uplatnit u firmy VÁHY HORŇÁK i případný nárok z vadného obsahu dodávky zboží či díla.


4.3 Bezdůvodné nepřevzetí zboží či díla zákazníkem do 20 dnů ode dne, kdy firma VÁHY HORŇÁK umožní zákazníkovi zboží či dílo odpovídající ujednání obchodní smlouvy převzít, zakládá nárok firmy VÁHY HORŇÁK na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny zboží či díla sjednané obchodní smlouvou a povinnost zákazníka tuto smluvní pokutu firmy VÁHY HORŇÁK zaplatit. Vedle smluvní pokuty si zákazník a firmy VÁHY HORŇÁK sjednávají úschovné za úschovu nepřevzatého zboží či díla zákazníkem u firma VÁHY HORŇÁK ve výši 1 % z celkové ceny zboží či díla za každý den prodlení s převzetím nad rámec prvních 20 dnů podle předchozí věty. Po uplynutí 100 dnů úschovy zboží či díla je firma VÁHY HORŇÁK oprávněna uspokojit svou pohledávku z úschovy prodejem uschovaného zboží či díla. Za bezdůvodné nepřevzetí se nepovažuje nepřevzetí zboží či díla pro výskyt překážky převzetí na straně firmy VÁHY HORŇÁK. Nárok na smluvní pokutu i úschovné uplatní firma VÁHY HORŇÁK vystavením daňového dokladu. Uplatněním nároku na smluvní pokutu a úschovné není dotčen nárok firmy VÁHY HORŇÁK na zaplacení kupní ceny zboží či ceny díla.


V. Ceník produktů, platební podmínky

5.1 Ceník produktů firmy VÁHY HORŇÁK zákazník nalezne na webové adrese firmy VÁHY HORŇÁK
www.profi-vahy.cz. Není-li cena produktů mezi smluvními stranami sjednána obchodní smlouvou, platí pro stanovení ceny produktů příslušná cena, uvedená v ceníku firmy VÁHY HORŇÁK na webové adrese firmy
VÁHY HORŇÁK www.profi-vahy.cz. U smluvních vztahů uzavřených přes eshop pak platí příslušná cena uvedená v eshopu, a to k okamžiku uzavření smluvního vztahu. Zákazník bere na vědomí, že firma
VÁHY HORŇÁK je plátcem DPH (daně z přidané hodnoty).

 

5.2 Provedení platby zákazníkem se řídí ujednáním obchodní smlouvy. Není-li ujednání obchodní smlouvy, je na rozhodnutí zákazníka, zda bude splatnou cenu platit v hotovosti ve firmě VÁHY HORŇÁK nebo bankovním převodem na běžný účet firmy VÁHY HORŇÁK. Zákazník bere na vědomí omezení výše hotovostních plateb právním předpisem.

 

5.3 Úhrada všech závazků ze smluvních vztahů mezi firmou VÁHY HORŇÁK a zákazníkem je prováděna na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“). Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, splatnost faktur činí 14 dni od data vystavení, nejméně však 12 dní od doručení faktury bez ohledu na datum vystavení. Úschovné za prodlení s převzetím zboží či služeb, smluvní pokuty a ostatní finanční sankce jsou splatné ve splatnosti vystavené faktury poté, co na ně vznikne smluvní straně nárok. Na úhradu kteréhokoliv finančního závazku smluvní strany je druhá ze smluvních stran oprávněna vystavit nejprve proforma fakturu a teprve po přijetí plné výše úhrady fakturu, která je daňovým dokladem. Ujednání předchozí věty má přednost před ostatním ujednáním těchto VOP a obchodních smluv, která stanoví povinnost vystavení daňového dokladu.

 

5.4 Firma VÁHY HORŇÁK je oprávněna vystavit zákazníkovi zálohovou fakturu před smluvně sjednaným dodáním zboží či díla i bez předchozího ujednání o vystavení zálohové faktury, a to až do výše 70 % ceny zboží či díla, není-li obchodní smlouvou sjednáno jinak. Zákazník je povinen vystavenou zálohovou fakturu společnosti LESAK v termínu splatnosti zaplatit. Firma VÁHY HORŇÁK není povinna předat zboží či dílo zákazníkovi před úplným zaplacením vystavené zálohové faktury. Nedojde-li k zaplacení zálohové faktury ve splatnosti, firma VÁHY HORŇÁK je oprávněna od uzavřené obchodní smlouvy odstoupit.


5.5 Každou fakturu lze vystavit nejdříve v okamžiku vzniku nároku na finanční plnění.


VI. Započtení splatných pohledávek a opravné daňové doklady

6.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna započíst svou splatnou pohledávku ze vzájemného smluvního závazkového vztahu proti splatné pohledávce ze vzájemného smluvního závazkového vztahu druhé smluvní strany v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Započtení je účinné ke dni doručení oznámení o započtení pohledávky druhé smluvní straně.

 

6.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna vystavit druhé smluvní straně opravný daňový doklad (dále také „OPD“) k úhradám, které mají charakter bezdůvodného obohacení, a které obdržela od druhé smluvní strany v rámci plnění ze smluvních závazkových vztahů. OPD lze druhé smluvní straně vystavit pouze v případě, že druhá smluvní strana může vystaveným OPD bezodkladně uhradit výstavci OPD své splatné závazky nebo závazky bezprostředně splatné.


VII. Sankce za porušení smluvního ujednání

7.1 V případě prodlení jedné smluvní strany s úhradou splatné pohledávky druhé smluvní straně z jakéhokoliv vzájemného smluvního závazkového vztahu je smluvní strana v prodlení povinna uhradit smluvní straně v pozici věřitele smluvní pokutu smluvně sjednanou v obchodní smlouvě, jinak ve výši 0,1 % denně z částky úhrady v prodlení.

 

7.2 Smluvní pokuty za specifické porušení obchodní smlouvy nebo těchto OP jsou stanoveny i v ostatních článcích těchto OP.


7.3 Smluvní pokuta je splatná v souladu se smluvním ujednáním obchodní smlouvy, jinak podle článku V. těchto OP.

 

7.4 Záloha ceny plnění uhrazená zákazníkem do dispozice firmy VÁHY HORŇÁK na základě zálohové faktury vystavené firmou VÁHY HORŇÁK, se při neodebrání plnění zákazníkem bez zavinění firmy VÁHY HORŇÁK stává smluvní pokutou za porušení smluvní povinnosti zákazníka odebrat smluvním závazkovým vztahem sjednané plnění od firmy VÁHY HORŇÁK. Není-li smluvně sjednáno jinak, uhrazená záloha se stává smluvní pokutou 30. dnem ode dne, kdy měl zákazník první možnost plnění od firmy VÁHY HORŇÁK převzít.VIII. Odpovědnost za vady produktů, poskytnutí záruky, odpovědnost za škodu

8.1 Odpovědnost za vady produktů dodaných zákazníkovi firmy VÁHY HORŇÁK se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

 

8.2 Poskytnutí záruky za jakost na produkty dodané zákazníkovi firmou VÁHY HORŇÁK nad rámec zákonné odpovědnosti za vady musí být sjednáno obchodní smlouvou, popř. uvedeno v jednostranném písemném prohlášení firmy VÁHY HORŇÁK o poskytnutí záruky, jinak platí, že záruka poskytnuta není. Pokud firma VÁHY HORŇÁK poskytuje zákazníkům k dodaným produktům záruku uvedenou na adrese www.profi-vahy.cz, platí tato záruka pro každého zákazníka jako poskytnutá, není-li obchodní smlouvou sjednáno jinak.

 

8.3 Ffirma VÁHY HORŇÁK neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkovi a škodu zákazníkem způsobenou třetí osobě produktem firmy VÁHY HORŇÁK. V ostatním se odpovědnost za škodu způsobenou jednou smluvní stranou druhé smluvní straně řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

 

IX. Reklamační řád

9.1 Při uplatnění práv z vadného plnění, záruky za jakost, vad díla a obdobných nároků z vad produktů dodaných zákazníkovi firmy VÁHY HORŇÁK, je zákazník vždy povinen postupovat v souladu s ujednáním tohoto článku OP, bez ohledu na skutečnost, zda se na vadu produktu vztahuje záruka poskytnutá firmou VÁHY HORŇÁK či nikoliv.


9.2 Oprávněnost nároku z vady produktu dodaného zákazníkovi firmou VÁHY HORŇÁK  posoudí a rozhodne pracovník firmy VÁHY HORŇÁK (dále také „reklamace“). Má-li zákazník nárok na bezplatnou opravu vady, bude vada odstraněna na náklady firmy VÁHY HORŇÁK, je-li taková vada odstranitelná, jinak firma VÁHY HORŇÁK vymění vadný produkt zákazníkovi za nový kus a při nemožnosti výměny za nový kus vrátí firma VÁHY HORŇÁK zákazníkovi cenu produktu, popř. vystaví opravný daňový doklad v souladu s článkem VI. těchto OP. Reklamaci je firma VÁHY HORŇÁK povinna vyřídit do 30 dnů od uplatnění nároku zákazníkem. Opravu vadného produktu bez nároku zákazníka na bezplatné odstranění vady provede firma VÁHY HORŇÁK za sjednanou úplatu v souladu s ceníkem servisních oprav uvedeném na webové adrese firmy VÁHY HORŇÁK
www.profi-vahy.cz. V případě nutnosti odstranit pečeť ověření při opravě vady vyplývající ze záruky doplní firma VÁHY HORŇÁK veškeré náležitosti ověření, včetně nové pečeti, na vlastní náklady. V opačném případě, tedy v případě odstranění vady nevyplývající ze záruky, je povinen zajistit veškeré ověření na své náklady sám zákazník. Zákazník tak může učinit objednávkou u firmy VÁHY HORŇÁK s tím, že mu za ověření bude účtována cena dle platného ceníku. Bezplatné i úplatné odstranění vad produktů provedením opravy (dále jen „servis“) zajistí firma VÁHY HORŇÁK v servisním středisku podle následujícího ujednání.


9.3 Při uplatnění nároku na provedení servisu je zákazník povinen dopravit vadný produkt do servisního střediska firmy VÁHY HORŇÁK a předat jej servisnímu technikovi, nejde-li o pevně instalované dílo, u nějž se servis provádí vždy v místě instalace. Při předání do servisního střediska potvrzuje zákazník, že v případě, kdy se na vadu výrobku nebude vztahovat záruka poskytována firmy VÁHY HORŇÁK, uhradí zákazník veškeré náklady spojené se zjištěním povahy a rozsahu vady a s jejím odstraněním dle platného ceníku firmy VÁHY HORŇÁK. Pokud se jedná o úplatné odstranění vad mimo záruční závazek firmy VÁHY HORŇÁK, uhradí zákazník současně s předáním díla servisní poplatek ve výši 300,- Kč jako zálohu na náklady spojené se zjištěním povahy a rozsahu vady, který bude následně započítán na cenu díla-odstranění vady. Na vyzvednutí výrobku ze servisu se použijí ustanovení čl 9.7 obdobně.

 

9.4 Adresu servisního střediseka firmy VÁHY HORŇÁK zákazník nalezne na webové adrese firmy VÁHY HORŇÁK www.profi-vahy.cz, popř. mu bude sdělen na osobní či telefonický dotaz v sídle firmy VÁHY HORŇÁK. Zásah do vadného produktu jinou osobou než servisním technikem firmy VÁHY HORŇÁK má za následek zánik odpovědnosti firmy VÁHY HORŇÁK za vady produktu, do něhož zasáhla neoprávněná osoba. Ceny servisu se řídí ceníkem servis.

 

9.5 Smluvní strany si mohou dohodnout provedení servisu v prostorách zákazníka, přičemž zákazník bere na vědomí, že provedení servisu mimo prostory firmy VÁHY HORŇÁK je servisním střediskem samostatně zpoplatněno. Za provedení servisu se považuje i instalace zařízení, uvedení zařízení do provozu, programování a nastavování zařízení, není-li obchodní smlouvou ujednáno jinak.

 

9.6 Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, servisní středisko provede servis do 30 dnů od převzetí vadného produktu k servisu. V případech bezplatného servisu má zákazník nárok na náhradu důvodných a přímo souvisejících nákladů s uplatněním bezplatného servisu.

 

9.7 Zákazník je povinen si produkt vyzvednout ve lhůtě 5 dní od oznámení firmou VÁHY HORŇÁK o provedení servisu nebo ve lhůtě 5 dní od uplynutí 30denní lhůty k provedení servisu, a to v servisním středisku firmy VÁHY HORŇÁK. Nebude-li produkt ve lhůtě zákazníkem vyzvednut, je firma VÁHY HORŇÁK povinna produkt po dobu 6 měsíců uložit a skladovat, za což je oprávněna účtovat zákazníkovi skladné dle ceníku firmy VÁHY HORŇÁK. Po uplynutí šestiměsíční lhůty je firma VÁHY HORŇÁK oprávněna produkt prodat a z výtěžku prodeje uspokojit veškeré své pohledávky za zákazníkem a zbylou část výtěžku je povinna odevzdat zákazníkovi.


X. Spotřebitelské smlouvy

10.1 Odstoupení od smlouvy

10.1.1 Zákazník – spotřebitel je oprávněn odstoupit od uzavřené obchodní smlouvy do 14 dnů bez uvedení jakéhokoliv důvodu v případě, že smlouva byla uzavřena distančním způsobem, tedy za použití prostředků komunikace na dálku (zejména internet nebo telefon) nebo mimo obchodní prostory firmy VÁHY HORŇÁK.

10.1.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet dnem převzetí zboží v případě kupní smlouvy nebo uzavřením smlouvy v případě smlouvy o dílo.

10.1.3 Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, bylo-li oznámení před uplynutím této lhůty odesláno.

10.1.4 Odstoupení od smlouvy učiní zákazník-spotřebitel písemně, například formou vyplnění a zaslání níže uvedeného vzorového formuláře.


OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Adresát:

Jan Horňák -VÁHY HORŇÁK
Družstevní 506, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 72956577

Odesílatel:

………………………………….

………………………………….

…….       ……………………..

Tímto odstupuji od kupní smlouvy / smlouvy o dílo uzavřené mezi mnou, jakožto kupujícím / objednatelem, a firmy VÁHY HORŇÁK se sídlem Družstevní 506, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 72956577, jakožto prodávajícím / zhotovitelem, dne ……………..

V…………………dne………….


……………………..

spotřebitel

 

10.1.5 V případě uzavření smlouvy o dílo začne firmě VÁHY HORŇÁK běžet doba pro zhotovení díla až po uplynutí lhůty pro odstoupení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10.1.6 Odstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá firmě VÁHY HORŇÁK bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení, zboží, které od něho obdržel, nazpět v nepoškozeném stavu. Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník-spotřebitel.

10.1.7 Firma VÁHY HORŇÁK navrátí bez zbytečného odkladu od navrácení nepoškozeného zboží veškeré platby přijaté v souvislosti s předmětnou smlouvou zákazníku-spotřebiteli. Platby budou navráceny dle volby zákazníka-spotřebitele. Nezvolí-li zákazník-spotřebitel jinou variantu, budou peněžní prostředky navráceny stejným způsobem, jakým byly uhrazeny nebo poštovní poukázkou na adresu zákazníka-spotřebitele uvedenou ve smlouvě.

10.1.8 Zákazník-spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka-spotřebitele nebo pro jeho osobu a dále o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

10.2 Reklamace

10.2.1 Firma VÁHY HORŇÁK vystaví zákazníku-spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí reklamace včetně popisu reklamované vady a nároku, který si zákazník-spotřebitel zvolil, jakož i data přijetí reklamace. Písemná forma zůstává zachována i v případě užití elektronické komunikace.

10.2.2. Firma VÁHY HORŇÁK je povinna rozhodnout o reklamaci do 30 pracovních dnů ode dne oznámení. V případě zamítnutí reklamace je firma VÁHY HORŇÁK povinna toto řádně odůvodnit.

10.3 Mimosoudní řešení sporů

10.3.1 Pokud mezi firmou VÁHY HORŇÁK a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce.

 

10.3.2 Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

XI. Řešení sporů

11.1 Všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-spotřebiteli a firmou VÁHY HORŇÁK, bez ohledu na předmět sporu a výši uplatněného nároku, jakož i všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-podnikateli a firmou VÁHY HORŇÁK, mimo spory o peněžité plnění požadované žalobcem ve výši nad 50.000,- Kč bez přihlédnutí k příslušenství pohledávky a výši dílčí pohledávky z celkově uplatněného nároku, budou rozhodovány s konečnou platností podle českého práva výlučně u příslušných obecných soudů.

 

11.2 Všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-podnikateli se sídlem mimo Českou republiku a firmou VÁHY HORŇÁK o peněžité plnění požadované žalobcem ve výši nad 50.000,- Kč bez přihlédnutí k příslušenství pohledávky a výši dílčí pohledávky z celkově uplatněného nároku, budou rozhodovány s konečnou platností podle českého práva výlučně u příslušných obecných soudů.


11.3 Všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-podnikateli se sídlem v České republice a firmou VÁHY HORŇÁK o peněžité plnění požadované žalobcem ve výši nad 50.000,- Kč bez přihlédnutí k příslušenství pohledávky a výši dílčí pohledávky z celkově uplatněného nároku, budou rozhodovány s konečnou platností podle českého práva ČR u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.


11.4 Pro určení pravomoci a příslušnosti obecných soudů či rozhodčího soudu k rozhodnutí sporu je rozhodující stav ke dni podání žaloby.


XII. Doručování písemností, komunikace

12.1 K doručování písemností v rámci uzavřeného smluvního závazkového vztahu si smluvní strany za doručovací adresy sjednávají adresy uvedené při uzavření smluvního závazkového vztahu v záhlaví obchodní smlouvy, popř. při registraci v eshopu nebo v textu emailu, jinak uvedené ve veřejných registrech. Elektronická komunikace smluvních stran probíhá prostřednictvím smluvně sjednaných emailových adres, popř. adres smluvní stranou běžně užívaných. Změny veškerých kontaktních údajů jsou vůči druhé smluvní straně účinné až prokázaným oznámením. Za okamžik doručení písemnosti druhé smluvní straně se považuje 3. den od předání písemnosti poskytovateli poštovních služeb, popř. den odeslání emailové zprávy, není-li smluvně ujednáno jinak.

 

12.2 Telefonický a emailový kontakt firmy VÁHY HORŇÁK je uveřejněn na webové adrese www.profi-vahy.cz, která je pravidelně aktualizována. Telefonický, faxový a emailový kontakt zákazníka sdělí zákazník firmě VÁHY HORŇÁK při uzavírání smluvního vztahu a následně vždy při změně některého z těchto kontaktních údajů, popř. firmě VÁHY HORŇÁK zákazník označí místo, kde lze uvedené kontaktní údaje nalézt.


XIII. Trvání smluvního vztahu

13.1 Není-li smluvně ujednáno jinak, smluvní strany mohou rámcový smluvní vztah vzájemně písemně vypovědět kdykoliv bez udání důvodů s okamžitou platností. I po doručení výpovědi druhé smluvní straně však platí ujednání rámcové obchodní smlouvy pro všechny již uzavřené dílčí obchodní smlouvy.

 

13.2 Není-li smluvně ujednáno jinak, smluvní strany mohou písemně odstoupit od uzavřené obchodní smlouvy v souladu s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní straně.


XIV. Podmínky pro užití vybraných produktů


XV. Duševní vlastnictví

Veškeré produkty zakoupené u firmy VÁHY HORŇÁK či jinak dodané firmou VÁHY HORŇÁK zákazníkovi podléhají duševnímu vlastnictví firmy VÁHY HORŇÁK a zákazník nesmí tyto produkty kopírovat, napodobovat ani si kopie či napodobeniny si jinak obstarávat a šířit. Duševním vlastnictvím se rozumí zejména ochrana vlastnictví autora k jeho autorskému dílu, ochrana vlastníka ochranné známky, ochrana vlastníka patentu, vynálezu, užitného a průmyslového vzoru či ochrana označení původu. Prodej originálních produktů od firmy VÁHY HORŇÁK zákazníkem třetím osobám, určených k prodeji třetím osobám, ani propagace originálních produktů není porušením práv duševního vlastnictví. V případě, že zákazník poruší povinnosti uvedené v tomto odstavci, je povinen firmě VÁHY HORŇÁK zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.


XVI. Informační povinnost, mlčenlivost a ochrana osobních údajů

Smluvní strany mají povinnost poskytovat si vzájemně veškeré informace k dosažení účelu smluvního vztahu. Ke třetím osobám jsou smluvní strany povinny zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu dozvěděli, a které podléhají obchodnímu tajemství. Smluvní strany jsou při naplnění účelu smluvního vztahu povinny zabezpečit ochranu osobních údajů osob v souladu s právním předpisem.


XII. Závěrečná ustanovení

Tyto OP se přiměřeně vztahují i na případné smluvní závazkové vztahy mezi zákazníkem a firmy VÁHY HORŇÁK vzniklé z dodávek služeb.


Smluvní závazkové vztahy mezi firmou VÁHY HORŇÁK a zákazníkem, včetně sporů z těchto vztahů vzniklých, se vždy řídí českým právem bez ohledu na místo plnění a státní příslušnost zákazníka.


Tyto OP jsou platné a účinné od 16. 1. 2019. Smluvní strany jsou vázány OP ve znění platném a účinném ke dni uzavření smluvního vztahu.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.